آموزش بافتنی – دو میل بافی ۱۵ – تاپ و شنل زنانه

تاپ زنانه

سایز:۳۸\۳۶ (۴۰) ۴۲\۴۴

کاموا:۳۰۰ (۲۵۰) ۲۰۰ گرم – هر ۱۰۰ گرم ۲۴۰ متر

میل شماره: ۴.۵

قسمت پشت:۹۳ (۸۷) ۸۱ دانه سر بیندازید. ۳ سانتی‌متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. از روی نقشه ۲۷.۵ سانتی‌متر ببافید. برای حلقه از هر طرف ۱-۱-۴ کور کنید. قد بافت ۴۲ (۴۰.۵) ۳۹.۵ سانتی‌متر که شد، برای یقه از وسط ۲۹ (۲۷) ۲۵ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف یقه ۱-۱-۱-۱ کور کنید. قد بافت ۴۸.۵ (۴۷) ۴۶ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را کور کنید.

قسمت جلو:قسمت جلو را مانند پشت ببافید. قد بافت ۳۵.۵ (۳۴) ۳۳ سانتی‌متر که شد، یقه و حلقه و سرشانه را مانند پشت کور کنید.

شنل

سایز: ۴۴\۴۲ (۴۰) ۳۸\۳۶

کاموا: ۵۰۰ (۵۵۰) ۴۵۰ گرم – هر ۱۰۰ گرم ۲۴۰ متر

میل شماره: ۴.۵

شنل:از یقه با ۵۰ دانه شروع کنید. ۳ دانه برای حاشیه هر طرف ببافید. ۵ دانه برای جلو ژته ۳ دانه برای فاصله بین جلو و آستین ژته ۹ دانه برای آستین ژته ۳ دانه برای فاصله بین آستین و پشت ژته ۱۳ دانه برای پشت ژته و طرف دیگر آستین و جلو را به همین ترتیب ببافید. در رج‌های روی بافت دوطرف ۳ دانه فاصله ژته بیندازید. قد بافت ۶۱.۵ (۵۹.۵) ۵۸ سانتی‌متر که شد، ۴ سانتی‌متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. در ادامه با توجه به عکس و الگو دانه‌ها را کور کنید و برای هر آستین به ترتیب سایز ۴۷ (۴۵) ۴۳ دانه را ۱۰ سانتی‌متر کشباف ببافید و کور کنید.