آموزش بافتنی – دو میل بافی ۳ – سرافن زنانه

سایز ۵/۴۸-۴۶/۴۴-۴۴/۴۲-۴۲/۴۰-۳۸/۳۶ میل گرد شماره‌ی ۴/۵ و ۵
کاموا ۶۵۰-۵۵۰-۵۰۰ گرم هر ۱۰۰ گرم ۲۹۰ گرم

پشت:با میل گرد شماره ۴/۵ برای پشت و جلو به ترتیب سایز ۲۶۵-۲۵۱-۲۳۱-۲۱۷ دانه سر بیندازید. برای سر انداختن، کاموا را دولا کرده و ۱ زیر و ۱ رو سر بیندازید. (نمونه در سایت موجود است) ۷ سانتی متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید و با میل شماره ۵، بافت را ادامه داده ۱ دانه به بافت اضافه کنید. ۱۴ سانتی متر ساده ببافید و ۱۸/۵ سانتی متر از روی نقشه ببافید. ۴/۵ سانتی متر ساده ببافید. بافت را تا همین اندازه نگه دارید.

آستین:۶۲-۶۰-۵۶-۵۴ دانه مانند قسمت ژاکت سر بیندازید و ۷ سانتی متر کشباف ببافیدو با میل شماره ۵ بافت را ادامه داده. در رج اول به ترتیب سایز ۱۶-۱۴-۱۲-۱۰ دانه اضافه کنید. ۱۴ سانتی متر ساده ببافید. برای گشادی آستین در یک رج به ترتیب سایز ۱۶-۱۴-۱۲-۱۰ دانه اضافه کنید. ۱۸/۵ سانتی متر از روی نقشه و ۴/۵ سانتی متر ساده ببافید. از این قسمت بالاتنه و آستین ها را به صورت یک تکه ببافید. به ترتیب سایز برای نصف جلو ۶۲-۵۹-۵۴-۵۰ دانه بافته بعد آستین و پشت و آستین و دوباره ۶۲-۵۹-۵۴-۵۰ دانه جلوی دیگر را ببافید. در هر رج روی بافت از قسمت حلقه جلو ۱ دانه کم کنید. ۲ دانه از زیر و ۱ دانه از حلقه آستین به همین ترتیب تا آخر رج ببافید. قد حلقه که ۲۰/۵-۱۹-۱۸-۱۶/۵ سانتی متر شد، باقیمانده را ۲/۵ سانتی متر کشباف ۱ دانه از زیر ۱ دانه از رو ببافید.

سجاف جلو از هر طرف جلو حدود ۳۵۰ دانه در میل گرفته و ۳/۵ سانتی متر کشباف ۱ دانه از رو ۱ دانه از زیر ببافید و در قسمت راست ۵ عدد جادکمه ببافید.