آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۵۲ – پلیور زنانه

سایز:۳۶ – ۳۸ ، ۴۰ – ۴۲ ، ۴۴ – ۴۶

میل شماره: ۴

کامواي یشمی:۵۰۰ ، ۵۵۰ ، ۶۰۰ گرم

کامواي سورمهاي:۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ گرم

کامواي بنفش:۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ گرم

هر ۵۰ گرم ۹۰ متر

قسمت پشت:

۱۰۶،۹۸،۹۰ دانه سر بیندازید. ۴ سانتیمتر کشـباف ۱ دانـه از زیـر و ۱ دانه از رو ببافید. با فاصله ۸ رج از هر طرف ۱ دانه کم کنید تـا ۱۰۲،۹۴،۸۶. قـد بافـت ۲۰ سانتیمتر که شد، به همان ترتیب ببافید. قد بافت ۳۹.۵ سـانتیمتـر کـه شـد، بـراي حلقه از هر طرف ۱-۱-۳-۴ دانه کـم کنیـد. قـد حلقـه ۲۳،۲۱،۱۹ سـانتیمتـر کـه شـد، دانههاي سرشانه یکبار ۷،۶،۵ کور کنید. یک رج ببافید. ۷،۶،۵ کور کنیـد. یـک رج دیگـر ببفاید. ۶،۵،۴ دانه کور کنید.

دانههاي پشت یقه ۴۴،۴۲،۴۰ دانه است را کور کنید.

قسـمت جلـو:

۱۰۶،۹۸،۹۰ دانـه سـر بیندازیـد. ۴ سـانتیمتـر کشـباف ببافیـد. بعـد از کشباف ۲۲ دانه به بافت با فاصله منظم اضافه کنید. ۱۲۸،۱۲۰،۱۱۲ دانه شود.

بافت را بدین ترتیب که ۳۵،۳۱،۲۷ دانه ساده ببافید. بعد نقشه شـماره چهـار و نقشـه شماره دو و بعد نقشه شماره یک و ۲۸ دانه وسط را از روي نقشه شماره سـه و بقیـه دانه را برعکس که هر دو طرف شبیه هـم باشـد ببافیـد. ماننـد پشـت از هـر طـرف بـا فاصله ۸ رج ۱ دانه کم میکنیم تا ۱۲۴،۱۱۶،۱۰۸ دانه شود.

قد بافت ۳۲،۳۰،۲۸ سانتیمتر که شد، بافت را دو قسمت میکنـیم و از طـرف یقـه یـک رج فاصله ۱ دانه کم میکنیم. قد بافت حلقه ۲۳،۲۱،۱۹ سانتیمتر کـه شـد، ۲۰،۱۷،۱۴ دانههاي سرشانه را مانند سرشانه پشت کور میکنیم.

آستین:

۷۸،۶۸،۶۰ دانه سر میاندازیم. ۷ سانتیمتر کشـباف مـیبـافیم. بـا توجـه بـه عکس، رنگها را عوض میکنیم و ۳۹.۵ سانتیمتر میبافیم. بـراي گشـادي آسـتین بـا فاصله ۶ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه میکنیم.

۱۰۰،۹۱،۸۲ دانه شود. بـراي حلقـه از هر طرف ۲-۳-۳ کور میکنیم. در دامه به ترتیب سایز از هر طـرف ۲۵،۲۴،۲۳ مرتبـه از هر طرف با یک رج فاصله ۱ دانه کم کنید. قد آستین ۵۴ سانتیمتر که شد، دانـههـاي باقیمانده ۲۶،۲۱،۱۶ دانه را در سه مرحله کور کنید.

یقه:

درزها را بدوزید. از دور یقه ۱۶۴ دانه در میل گرفته و کشباف ۱ دانـه از زیـر و ۱ دانه از رو ببافید و در هر رج روي بافت در وسـط ۳ تـا یکـی کنیـد. (بهتـر اسـت در ۲ سانتیمتر آخر بافت هم در رج روي بافت و هم در رج پشت در وسط ۳ تا یکـی کنیـد) با توجه به عکس، رنگها را عوض کنید. ۵ سانتیمتر که بافتید، کور کنید.