آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۵۳ – ژاکت زنانه

سایز: ۴۰-۴۲ ، ۴۶-۴۸

میل شماره: ۶

کاموا:۷۵۰،۸۵۰ گرم

هر ۵۰ گرم ۷۰ متر

قسمت پشت:

۸۶ ، ۱۰۲دانه سر بیندازید. ۵ سانتیمتـر ۲ دانـه از زیـر و ۲ دانـه از رو ببافید. بافت را از روي نقشه ۶۹.۵ سانتیمتر ببافید. براي یقـه ۱۰ ، ۱۲ دانـه کـور کنیـد.

در ادامه از هر طرف یقه به ترتیب سایز ۲ مرتبه ۶ دانه و سـایز دیگـر ۲ مرتبـه ۵ دانـه قد بافت ۷۲.۵ سانتیمتر که شد، دانههاي سرشانه ۲۸ ، ۳۲ دانه را کور کنید.

قسمت جلو:

۴۵ ، ۵۲ دانه سر بیندازید و مانند پشت ببافید. قد بافـت ۶۴ سـانتیمتـر کـه شد، براي یقه به ترتیب سایز ۴ ، ۶ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف به ترتیـب سـایز ۲-۲-۲-۳-۳ و سایز دیگر ۲-۳-۳ دانه کور کنید. قـد بافـت ۷۲.۵ سـانتیمتـر کـه شـد، ۲۸ ، ۳۲ دانه سرشانه را کور کنید.

درزهــاي لبــاس را بدوزیــد. از دور حلقــه آســتین ۶۰ ، ۷۲ دانــه در میــل گرفتــه ۱۹ سانتیمتر کشباف بافته و کور کنید.

از دور یقه ۸۰ ، ۹۲ دانه در میل گرفته ۵ سانتیمتـر کشـباف ببافیـد.

از لبـه جلـو بـراي سجاف ۱۰۴ دانه در میل گرفتـه ۵ سـانتیمتـر کشـباف ببافیـد و کـور کنیـد. در سـمت راست ۲ سانتیمتر که بافتید، ۳ عدد جادکمه ببافید. به بافت ادامه داده تا ۵ سـانتیمتـر شود.