آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۵۴

سایز:۴۸-۴۰ ، ۴۶-۴۸

میل شماره: ۳.۵

کاموا:۷۰۰ ، ۸۰۰ گرم

 هر ۵۰ گرم ۱۲۰ متر

قسمت پشت:

۱۰۴ ، ۱۲۹ دانه سر بیندازیـد. ۲ سـانتیمتـر رکـن ببافیـد. در رج بعـد بـه ترتیب سـایز ۱۱ ، ۱۴ دانـه اضـافه کنیـد تـا ۱۱۵ ، ۱۴۳ دانـه شـود. از روي نقشـه ۲۲.۵ سانتیمتر ببافید. براي حلقه از هر طرف ۷ دانه کور کنید. قد بافـت ۴۲ ، ۴۸ سـانتیمتـر که شد، براي یقه ابتدا از وسط ۲۵ ، ۳۳ دانه کور کنید و در ادامه از هـر طـرف ۵-۵-۵-۶ دانه کور کنید. قد حلقه ۲۱.۵ ، ۲۷.۵ سانتیمتر که شد، ۲۳ ، ۳۰ دانـه سرشـانه را کـور کنید.

قسمت جلو:

۶۳ ، ۷۵ دانه سر بیندازید. ۲ سانتیمتـر رکـن ببافیـد. ۸ ، ۱۰ دانـه بـه بافـت اضافه کنید. ۷۱ ، ۸۵ دانه شود. ۸ دانه براي سجاف رکن ببافید. ماننـد پشـت ببافیـد.

قـد بافت ۳۷ ، ۴۳ سانتیمتر که شد، براي یقه ابتدا ۱۸ ، ۲۴ دانـه کـور کنیـد. در ادامـه ۳-۴-۵-۵-۵ دانه کور کنید. قد حلقه ۲۱.۵،۲۷.۵ سانتیمتـر کـه شـد، دانـههـاي سرشـانه را کور کنید.

طرف دیگر جلو را به همین ترتیب ببافید و ۴ جادکمه ببافید.

آستین:

۶۰ ، ۷۸ دانه سر بیندازید. ۲ سانتیمتـر رکـن ببافیـد. ۲۳.۵ سـانتیمتـر از روي نقشه ببافید. براي گشادي آسـتین از هـر طـرف بـا فاصـله ۳ رج از هـر طـرف ۱ دانـه اضافه کنید تا ۷۶ ، ۱۰۴ دانه شود. قد بافت ۴۵ سانتیمتر که شد، ۳ سانتیمتـر ببافیـد و کور کنید.

یقه:

درزهاي لباس را دوخته براي یقه از دور گـردن ۸۴ ، ۱۰۶ دانـه در میـل گرفتـه ۱۰ سانتیمتر رکن ببافید.