آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۵۶ – تونیک زنانه

سایز:۳۸-۴۰ ، ۴۲-۴۴

میل شماره:

کامواي زرشکی: ۵۰۰،۴۵۰ گرم

هر ۵۰ گرم ۱۱۰ متر

کاموا:۴۰۰،۳۵۰گرم

هر ۵۰ گرم ۱۱۰ متر

قسمت پشت:

۱۱۰،۱۰۰ دانه سر بیندازید. ۱ سانتیمتر رکن ببافید. در رج بعد ۱۰ دانـه به فاصله منظم اضافه کنید.

۴۸.۵ سانتیمتر از روي نقشـه ببافیـد. بـراي حلقـه از هـر طرف ۱۳ دانه کور کنید. قد بافت ۶۵ سانتیمتر که شد، بـراي یقـه از وسـط ۱۱۰،۸ دانـه کـور کنیـد. ۲ رج ببافیـد.

در ادامـه از هـر طـرف ۵-۵ دانـه کـور کنیـد. قـد بافـت ۶۶.۵ سانتیمتر که شد، دانههاي سرشانه را کور کنید.

قسمت جلو:

جلو را مانند پشت ببافید. براي یقه قـد بافـت ۴۰ سـانتیمتـر کـه شـد، بـه ترتیب سایز ۱۰،۶ از وسط کور کنید. ۲ رج ببافیـد. در ادامـه از هـر طـر ف ۲،۱ کـور کنیـد. ۴ رج ببافیـد و ۷ مرتبـه ۱ دانـه کـور کنیـد.

بـه بافـت ادامـه داده قـد بافـت ۶۶.۵ سانتیمتر که شد، ۳۱،۲۸ دانه سرشانه را کور کنید. طرف دیگر قسمت جلو را ببافید.

آستین:

۶۰،۵۰ دانه سر بیندازیـد. ۱ سـانتیمتـر از روي نقشـه ببافیـد. بـراي گشـادي آستین بـا فاصـله ۶ رج از هـر طـرف ۱ دانـه اضـافه کنیـد تـا ۹۲،۸۴ دانـه شـود.

۵.۵ سانتیمتر دیگر ببافید و کور کنید. یقه درزهاي لباس را دوخته از دور یقه ۱۸۰،۱۷۴ دانه در میل گرفتـه.

۵ سـانتیمتـر ۲ دانه از زیر ۱ دانه از رو ببافید. در یک رج به دانههاي از رو هـم ۱ دانـه اضـافه کنیـد ۲ دانه از زیر ۲ دانه از رو ببافید. ۸ سانتیمتر ببافید. به دانـههـاي از زیـر ۱ دانـه اضـافه کنید و ۲۳ سانتیمتر ببافید و کور کنید.