آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۷۵ – مانتو زنانه

وسایل مورد نیاز:

۱۲۰۰گرم نخ برای سایز ۳۶ – ۳۸

۱۳۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۰ – ۴۲

۱۴۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۴ – ۴۶

( هر ۱۰۰ گرم، ۱۶۰ متر نخ )

قلاب شماره ۵

ابتدا قسمت پایین لباس را ببافید. بافت را با ۳ + ۶۶ زنجیره شروع کنید.

بعد از اتمام بافت، بالاتنه را ببافید. برای بافتن بالاتنه، روی قسمت پایین لباس ۲۳۶ ( ۲۱۶ ) ۱۹۶ زنجیره در نظر بگیرید و تا ارتفاع ۲۲ cm به بافتن ادامه دهید.

بعد قسمت پشت و دو نیمه جلو را جدا کرده و به بافتن ادامه دهید.

به اندازه های داخل الگوی لباس توجه کنید.

برای پشت ۹۶ ( ۸۶ ) ۷۶ زنجیره و نیمه های جلو ۵۱ ( ۴۶ ) ۴۱ زنجیره در نظر بگیرید.

بافت آستین را با ۳ + ۵۶ ( ۵۱ ) ۴۶ زنجیره شروع کنید.

هنگام بافتن به تعداد زنجیرهها اضافه کنید تا به ۹۶ ( ۹۱ ) ۸۶  زنجیره برسد.

برای یقه ۹۴ ( ۸۲ ) ۷۰ زنجیره در نظر بگیرید و به ارتفاع ۶ cm پایه بلند ببافید.